جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیوننقشه شهرداری تهرات

اینستاگرام

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان تهران سعادت آب...300م رهن
-طبقه اول-زيربنا 180متر
مشاوراملاک09195809575
06/03/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...30م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
مشاوراملاک09195809575
06/03/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...190م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 133متر
مشاوراملاک09195809575
29/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...100م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
مشاوراملاک09195809575
27/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...512ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 64متر
مشاوراملاک09195809575
21/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مشاوراملاک09195809575
19/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...875ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 125متر
مشاوراملاک09195809575
17/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران شهرک غرب...200م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
مشاوراملاک09195809575
17/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...65م رهن 1.7م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
مشاوراملاک09195809575
16/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...806ميليون
-طبقه اول-زيربنا 124متر
مشاوراملاک09195809575
16/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...1.1ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 124متر
مشاوراملاک09195809575
16/02/1394جزئیات


ویلا تهران سعادت آباد300م رهن
-زيربنا 220متر
مشاوراملاک09195809575
15/02/1394جزئیات


ویلا تهران شهرک غرب15م اجاره
-زيربنا 1000متر
مشاوراملاک09195809575
07/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...50م رهن 3.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 135متر
مشاوراملاک09195809575
06/02/1394جزئیات


آپارتمان اداری تهران سع...1.1ميليارد
-طبقه هفتم-زيربنا 100متر
مشاوراملاک09195809575
05/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...400م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 210متر
مشاوراملاک09195809575
05/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران شهرک غرب...100م رهن 4.2م اجاره
مشاوراملاک09195809575
31/01/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...570ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 74متر
مشاوراملاک09195809575
26/01/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...160م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 112متر
مشاوراملاک09195809575
26/01/1394جزئیات


آپارتمان تهران شهرک غرب...185م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
مشاوراملاک09195809575
24/01/1394جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...828.2ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 101متر
مشاوراملاک09195809575
22/01/1394جزئیات


مغازه تهران سعادت آباد50م رهن 9.5م اجاره
-زيربنا 43متر
مشاوراملاک09195809575
15/11/1393جزئیات


ویلا تهران 2
-زيربنا 780متر
مشاوراملاک09195809575
13/11/1393جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...150م رهن
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مشاوراملاک09195809575
07/11/1393جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...
-طبقه پنجم-زيربنا 107متر
مشاوراملاک09195809575
07/11/1393جزئیات


دفتر کار تهران شهرک غرب...150م رهن 15م اجاره
-زيربنا 450متر
مشاوراملاک09195809575
29/10/1393جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...160م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 125متر
مشاوراملاک09195809575
15/10/1393جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...50م رهن 2.4م اجاره
-طبقه چهار-زيربنا 118متر
مشاوراملاک09195809575
15/10/1393جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...30م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مشاوراملاک09195809575
14/10/1393جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مشاوراملاک09195809575
14/10/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی تهران ش...30م رهن 4م اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 150متر
مشاوراملاک09195809575
06/10/1393جزئیات


دفتر کار تهران سعادت آب...50م رهن 10م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 145متر
مشاوراملاک09195809575
06/10/1393جزئیات


ویلا تهران شهرک غرب80م رهن 8م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 200متر
مشاوراملاک09195809575
06/10/1393جزئیات


ویلا تهران شهرک غرب300م رهن 30م اجاره
-زيربنا 500متر
مشاوراملاک09195809575
27/09/1393جزئیات


دفتر کار تهران 2
مشاوراملاک09195809575
24/09/1393جزئیات


دفتر کار تهران سعادت آب...500م رهن 35م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 1800متر
مشاوراملاک09195809575
24/09/1393جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...180م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 105متر
مشاوراملاک09195809575
09/09/1393جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...990ميليون
-طبقه اول-زيربنا 132متر
مشاوراملاک09195809575
05/09/1393جزئیات


آپارتمان تهران سعادت آب...30م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 88متر
مشاوراملاک09195809575
03/09/1393جزئیات


دفتر کار تهران سعادت آب...50م رهن 6م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
مشاوراملاک09195809575
01/09/1393جزئیات


مغازه تهران 2
-زيربنا 50متر
مشاوراملاک09195809575
01/09/1393جزئیات