بهبود فرهنگ آپارتمان نشيني


در گذشته خانه را سراي استراحت، آزادي، آسايش، آرامش و چارديواري را اختياري مي دانستند، اما در دوران كنوني زندگي در مجتمع هاي مسكوني در فضايي محدود ديگر اصطلاح « چارديواري اختياري » معنا و كاربرد خود را از دست داده است. اگر خانواده هايي كه در يك مجتمع مسكوني هستند، با احترام متقابل، صميميت، محبت، همدلي و رعايت اصول اخلاقي، قوانين و مقررات و حقوق همديگر در كنار هم زندگي كنند؛ زندگي در مكان هاي جمعي مانند زندگي در يك خانواده ي بزرگ خواهد بود و مشكلي در روند معمولي زندگي افراد ايجاد نخواهد شد؛ اما اگر افراد بخواهند بدون توجه به رفتار و فرهنگ خاص « زندگي آپارتماني » و حقوق ساير ساكنان در چنين محيط هايي زندگي كنند، احتمال اين كه روابط اين خانواده ي بزرگ تيره و تار شود و محيط آرام زندگي تبديل به محلي پر از چالش، ناامني و جنگ اعصاب شود بسيار است. بنابراين توصيه مي شود ساكنان مجتمع هاي مسكوني در جهت رعايت آداب همسايه داري، بعضي بايدها و نبايدها را مورد توجه قرار دهند و به آن ها عمل كنند. هر چند بسياري از مواردي كه در ادامه بيان مي شود، در قانون پيش بيني نشده است؛ ولي رعايت آن ها توسط افراد از بروز اختلاف ها و تنش هاي گوناگون جلوگيري مي كند