آپارتمان رهن و اجاره به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-سيستم نقشه 8طبقه- 1خوابه - نوساز

200م رهن
golshan09128695386

08/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما سیمان سفید- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

07/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما سیمان سفید- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

07/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه

50م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

06/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 111متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 9سال

80م رهن 2.9م اجاره
golshan09128695386

05/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه همکف-زيربنا 284متر-سيستم نقشه سه طبقه- 4خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 30سال

1ميليارد رهن
golshan09128695386

30/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 16سال

70م رهن 2.5م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

300م رهن
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 18سال

70م رهن 2م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

50م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه

100م رهن 6.5م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 96متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

210م رهن
golshan09128695386

21/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

1.1ميليارد رهن
golshan09128695386

14/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 248متر- 4خوابه - نوساز

830م رهن
golshan09128695386

11/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه

350م رهن
golshan09128695386

05/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز

150م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما گرانیت- 3خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

370م رهن
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 122متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 15خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

150م رهن 3.2م اجاره
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر- 2خوابه

20م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

550م رهن
golshan09128695386

24/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران پونک

-زيربنا 105متر

215م رهن
golshan09128695386

13/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه -سن بنا 20سال

100م رهن 12م اجاره
golshan09128695386

31/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

450م رهن
golshan09128695386

12/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 162متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

150م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

11/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 148متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 18سال

9م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 115متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

40م رهن 2.3م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال

45م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 17سال

50م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال

50م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال

50م رهن 3.6م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 74متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال

125م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 153متر- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 14سال

150م رهن 3ت اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 152متر-نما سیمان سفید- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 20سال

250م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

300م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 65متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 9سال

30م رهن 2.7م اجاره
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دهم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه 15طبقه- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 9سال

30م رهن 3.5م اجاره
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 80متر-نما گرانیت- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

45م رهن 2.6م اجاره
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دهم-زيربنا 153متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

50م رهن 9م اجاره
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

300م رهن
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

300م رهن
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال

80م رهن 6.5م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 16سال

90م رهن 2.8م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 18سال

100م رهن 7م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 12طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

110م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 102متر-سيستم نقشه 7طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

170م رهن 1.5م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

200م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما گرانیت- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

200م رهن 1م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

250م رهن
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

530م رهن
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات