آپارتمان فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

550م رهن
golshan09128695386

24/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه 7طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 16ميليون

2.048ميليارد
golshan09128695386

24/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

2.08ميليارد
golshan09128695386

26/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 10سال

1.5ميليارد
golshan09128695386

26/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران پونک

-زيربنا 105متر

215م رهن
golshan09128695386

13/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 15.25ميليون

1.60125ميليارد
golshan09128695386

01/03/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

450م رهن
golshan09128695386

12/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سهروردی

-طبقه دوم-زيربنا 125متر- 3خوابه شمالی

875ميليون
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 106متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 108متر-نما کنیتکس- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 25سال

golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 74متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال

125م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

300م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 55متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 12.72ميليون

700ميليون
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 25سال

850ميليون
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.37ميليون

1.1ميليارد
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.152ميليارد
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 136متر-نما سنگ- 3خوابه شرقی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.36ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 135متر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.6875ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 22ميليون

2.42ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 20.384ميليون

2.65ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

300م رهن
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

300م رهن
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 8طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 9.3ميليون

1.4415ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

1.512ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 245متر-سيستم نقشه 5طبقه- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

4.9ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 7طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

5ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

1.89ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

250م رهن
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 61متر-سيستم نقشه 10طبقه- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7ميليون

427ميليون
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

530م رهن
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 74متر-سيستم نقشه 5طبقه- 1خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 12ميليون

888ميليون
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سفال سرامیک- 14خوابه شمالی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 12.14ميليون

1.3ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 158متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 14.24ميليون

2.25ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 443متر- 8خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

2.4ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

2.55ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 74متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 10.87ميليون

805ميليون
golshan09128695386

05/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 26ميليون

3.12ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 92متر- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 17.39ميليون

1.6ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 146متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 11.3ميليون

1.65ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه ششم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.05ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه نهم-زيربنا 138متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.242ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 58متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 8.79ميليون

510ميليون
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 78متر- 2خوابه غربی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 8.58ميليون

670ميليون
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هفتم-زيربنا 130متر-نما سیمان سفید- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.105ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه طبقات-زيربنا 106متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

848ميليون
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هفتم-زيربنا 153متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

350م رهن
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه سوم-زيربنا 143متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی

350م رهن
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه

170م رهن
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 220متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 14ميليون

3.08ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 245متر- نوساز

golshan09128695386

04/02/1397جزئیات