آپارتمان فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-سيستم نقشه 8طبقه- 1خوابه - نوساز

200م رهن
golshan09128695386

08/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 67متر- 2خوابه

1.574ميليارد
golshan09128695386

18/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 17ميليون

2.295ميليارد
golshan09128695386

02/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هفتم-زيربنا 202متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 37ميليون

7.474ميليارد
golshan09128695386

30/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه همکف-زيربنا 284متر-سيستم نقشه سه طبقه- 4خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 30سال

1ميليارد رهن
golshan09128695386

30/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

300م رهن
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 19ميليون

1.387ميليارد
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه پنجم- 3خوابه - نوساز

4.25ميليارد
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 96متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

210م رهن
golshan09128695386

21/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 142متر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 17ميليون

2.414ميليارد
golshan09128695386

20/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 12ميليون

960ميليون
golshan09128695386

14/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

1.1ميليارد رهن
golshan09128695386

14/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 248متر- 4خوابه - نوساز

830م رهن
golshan09128695386

11/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه

350م رهن
golshan09128695386

05/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 17ميليون

1.275ميليارد
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما گرانیت- 3خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

370م رهن
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

550م رهن
golshan09128695386

24/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه 7طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 16ميليون

2.048ميليارد
golshan09128695386

24/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

2.08ميليارد
golshan09128695386

26/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 10سال

1.5ميليارد
golshan09128695386

26/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران پونک

-زيربنا 105متر

215م رهن
golshan09128695386

13/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 15.25ميليون

1.60125ميليارد
golshan09128695386

01/03/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

450م رهن
golshan09128695386

12/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سهروردی

-طبقه دوم-زيربنا 125متر- 3خوابه شمالی

875ميليون
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 106متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 108متر-نما کنیتکس- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 25سال

golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 74متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال

125م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

300م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 55متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 12.72ميليون

700ميليون
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 25سال

850ميليون
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.37ميليون

1.1ميليارد
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.152ميليارد
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 136متر-نما سنگ- 3خوابه شرقی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.36ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 135متر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.6875ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 22ميليون

2.42ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 20.384ميليون

2.65ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

300م رهن
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

300م رهن
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 8طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 9.3ميليون

1.4415ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

1.512ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 245متر-سيستم نقشه 5طبقه- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

4.9ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 7طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

5ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

1.89ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

250م رهن
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 61متر-سيستم نقشه 10طبقه- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7ميليون

427ميليون
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

530م رهن
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 74متر-سيستم نقشه 5طبقه- 1خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 12ميليون

888ميليون
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سفال سرامیک- 14خوابه شمالی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 12.14ميليون

1.3ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 158متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 14.24ميليون

2.25ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 443متر- 8خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

2.4ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات