دفتر کار فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 198متر-نما سنگجنوبی-سن بنا 15سال

480م رهن
golshan09128695386

06/09/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

700م رهن
golshan09128695386

30/07/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 14ميليون

1.344ميليارد
golshan09128695386

30/07/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 18سال

250م رهن
golshan09128695386

30/07/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه 12طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 13سال

150م رهن
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

250م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 102متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

330م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

475م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 116متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 16ميليون

1.856ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

-طبقه همکف-زيربنا 125مترجنوبی

7.5ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه طبقات-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

3ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 83متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 60متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سیمان سفید- 2خوابه شرقی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 7.8ميليون

468ميليون
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه همکف-زيربنا 400متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

550م رهن
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 80متر-نما کنیتکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 8.62ميليون

690ميليون
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه غربی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 12ميليون

840ميليون
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.02ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه زیر همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.05ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 13ميليون

1.118ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.3125ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

2.04ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 17ميليون

1.734ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 68متر-سيستم نقشه 12طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

230م رهن
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

-طبقه سوم-زيربنا 132متر

golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

زيربنا 70متر- 2خوابه

golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

زيربنا 123متر- 2خوابه

500م رهن
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

1.71ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه طبقات-زيربنا 1150متر-سيستم نقشه 8طبقهشمالی- نوساز

golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 8خوابه جنوبی-سن بنا 16سال

460م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 81متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

1ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 14ميليون

1.26ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 114مترشمالی-سن بنا 15سال

1.45ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه 5طبقه- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.507ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.8125ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه پنجم-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

3.08ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

زيربنا 588متر- نوساز -قیمت متر مربع 47.619ميليون

28ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

300م رهن
golshan09128695386

29/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 167متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.004ميليارد
golshan09128695386

29/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

-زيربنا 130متر

100م رهن 10م اجاره
golshan09128695386

29/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

زيربنا 88متر- 1خوابه -سن بنا 8سال

1.323ميليارد
golshan09128695386

29/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 152متر-سيستم نقشه 7طبقه- نوساز

600م رهن
golshan09128695386

06/04/1396جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه پنجم-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- نوساز

140م رهن
golshan09128695386

27/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه اول-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه - نوساز

350م رهن
golshan09128695386

27/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه اول-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

1.965ميليارد
golshan09128695386

27/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران شهرک غرب...

طبقه ششم- نوساز

6.625ميليارد
golshan09128695386

27/01/1397جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 76متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

250م رهن
golshan09128695386

26/12/1396جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 72متر-سن بنا 15سال

850ميليون
golshan09128695386

19/12/1396جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه سه نبش-سن بنا 16سال

250م رهن
golshan09128695386

28/10/1396جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 123متر-سيستم نقشه 5طبقه- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

1.968ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

دفتر کار تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه غربی-سن بنا 12سال

150م رهن
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات