مستغلات فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه طبقات-زيربنا 220متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 47ميليون

9.729ميليارد
golshan09128695386

13/02/1397جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

طبقه طبقات-زيربنا 2160متر-سيستم نقشه 5طبقه- 25خوابه سه نبش- نوساز

golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

طبقه طبقات-زيربنا 925متر-سيستم نقشه 5طبقه- 15خوابه شمالی- نوساز

golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

طبقه طبقات-زيربنا 540متر- نوساز

2.7ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

-طبقه طبقات-زيربنا 990متر- 25خوابه شمالی جنوبی دو کله

17ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه طبقات-زيربنا 217متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 4خوابه شمالی-سن بنا 13سال

golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

نوبی-قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه طبقات-زيربنا 240متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه شمالی-سن بنا 20سال

1.65ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه طبقات-زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سیمان سفیدشمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 12ميليون

2.952ميليارد
golshan09128695386

05/02/1397جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

-طبقه طبقات-زيربنا 1220متر- 20خوابه شمالی

25ميليارد
golshan09128695386

05/02/1397جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

زيربنا 700مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

3.5ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

زيربنا 595متر- نوساز

9.5ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

زيربنا 3420متر-قیمت متر مربع 20ميليون

68.5ميليارد
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

طبقه طبقات-زيربنا 470متر-سيستم نقشه 4طبقه- 10خوابه جنوبی- نوساز

6.7ميليارد
golshan09128695386

12/12/1396جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

طبقه طبقات-زيربنا 2350متر-سيستم نقشه 5طبقه- 25خوابه سه نبش- نوساز

43ميليارد
golshan09128695386

12/12/1396جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه طبقات-زيربنا 214متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه شمالی-سن بنا 20سال

3.6ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 4خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 15ميليون

4.5ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

طبقه طبقات-زيربنا 460متر-سيستم نقشه 4طبقه- 8خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 35ميليون

7.175ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه طبقات-زيربنا 180مترجنوبی-سن بنا 20سال

golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 18ميليون

14.4ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

نوبی-قیمت متر مربع 19ميليون

30.4ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

ه نبش-قیمت متر مربع 15ميليون

golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

نوبی-قیمت متر مربع 23ميليون

4.784ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

-طبقه طبقات-زيربنا 260متر-سيستم نقشه 2- 6خوابه جنوبی

5ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

زيربنا 400متر-سيستم نقشه 5طبقه- 10خوابه

5.5ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

نوبی-قیمت متر مربع 27ميليون

6.858ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

نوبی-قیمت متر مربع 31.71ميليون

8.5ميليارد
golshan09128695386

25/10/1396جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

-طبقه طبقات-زيربنا 580متر-سيستم نقشه دوطبقه- 12خوابه شمالی

14ميليارد
golshan09128695386

24/10/1396جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

زيربنا 1016متر- 19خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 20ميليون

16ميليارد
golshan09128695386

24/10/1396جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

قیمت متر مربع 50ميليون

33.1ميليارد
golshan09128695386

24/10/1396جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه طبقات-زيربنا 2250متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 16.666ميليون

37.5ميليارد
golshan09128695386

24/10/1396جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه طبقات-زيربنا 2250متر-سيستم نقشه 8طبقه- نوساز

5.625ميليارد رهن
golshan09128695386

24/10/1396جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

زيربنا 640متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 8خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 20ميليون

16ميليارد
golshan09128695386

11/02/1396جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

golshan09128695386

10/02/1396جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

-طبقه همکف-زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 6خوابه شمالی

350م رهن
golshan09128695386

01/12/1395جزئیات

مستغلات تهران رسالت

طبقه درکل-زيربنا 225متر- 3خوابه -سن بنا 25سال

2ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه درکل-زيربنا 300متر- 2خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 21ميليون

3.864ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه درکل-زيربنا 520متر- 8خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 17ميليون

5م رهن 150ت اجاره
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه طبقات-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

14م رهن
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

طبقه درکل-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

11ميليون
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

مستغلات گیشا

طبقه درکل-زيربنا 350متر- 6خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 13ميليون

3.9ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه درکل-زيربنا 792متر- 18خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 11.3ميليون

9ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه درکل-زيربنا 136متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.02ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 18سال

600م رهن
golshan09128695386

05/05/1394جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

-طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی

300م رهن
golshan09128695386

03/04/1394جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

زيربنا 1200متر- 25خوابه -سن بنا 15سال

3.5ميليون
golshan09128695386

31/03/1394جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

طبقه طبقات-زيربنا 410متر-سيستم نقشه سه طبقه- 5خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

700م رهن
golshan09128695386

09/03/1395جزئیات

مستغلات تهران سعادت آبا...

زيربنا 660متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 18ميليون

11.88ميليون
golshan09128695386

18/02/1395جزئیات

مستغلات تهران شهرک غرب

طبقه طبقات-زيربنا 850متر-سيستم نقشه دوطبقه- 15خوابه -قیمت متر مربع 25تومان

21.25ميليون
golshan09128695386

09/02/1395جزئیات