مغازه فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

مغازه تهران شهرک غرب

طبقه همکف-زيربنا 28مترشمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 46.428ميليون

1.3ميليارد
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 16مترجنوبی- نوساز

150م رهن 1م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 25مترجنوبی-سن بنا 8سال

850ميليون
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

طبقه اول-زيربنا 36مترشرقی غربی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 35ميليون

1.26ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

طبقه چهارم-زيربنا 54متر-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 60ميليون

3.24ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 120مترشمالی- نوساز

10ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 15مترشمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 30ميليون

450ميليون
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 8مترجنوبی-سن بنا 10سال

370ميليون
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

طبقه همکف-زيربنا 10متر- نوساز -قیمت متر مربع 90ميليون

900ميليون
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

-طبقه همکف-زيربنا 31مترجنوبی

1.56ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

طبقه همکف-زيربنا 20مترشرقی-سن بنا 20سال

520ميليون
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

طبقه زیر همکف-زيربنا 17متر-سن بنا 10سال

880ميليون
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

-زيربنا 67متر

8ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

-زيربنا 27متر

1.7ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

طبقه اول-زيربنا 12متر- نوساز

60م رهن
golshan09128695386

19/12/1396جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 64متر-نما سنگ و شیشهشرقی-قیمت متر مربع 70ميليون

4.48ميليارد
golshan09128695386

12/12/1396جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 7طبقهشرقی غربی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 50ميليون

5.6ميليون
golshan09128695386

11/08/1394جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

طبقه همکف-زيربنا 46متر- نوساز -قیمت متر مربع 65ميليون

2.99ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

مغازه تهران گیشا

طبقه همکف-زيربنا 16متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

560ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

مغازه

زيربنا 55متر- نوساز

60م رهن 300ت اجاره
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

مغازه تهران گیشا

طبقه همکف-زيربنا 14متر-سن بنا 10سال

1.6ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

مغازه تهران گیشا

طبقه همکف-زيربنا 55متر-سن بنا 30سال

7ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 20متر-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 65ميليون

1.3ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 15متر-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 60تومان

1.38ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 32متر-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 50ميليون

1.6ميليون
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

زيربنا 25متر- نوساز

16م رهن
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 53متر-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 45ميليون

5م رهن 280ت اجاره
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 24متر-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 25ميليون

5م رهن 280ت اجاره
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

مغازه گیشا

طبقه همکف-زيربنا 11متر-سن بنا 6سال

400ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

مغازه تهران گیشا

طبقه همکف-زيربنا 30متر-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 23.3ميليون

700ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 22متر-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 65ميليون

1.43ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

مغازه تهران فرحزادی

زيربنا 16متر-سن بنا 4سال

48م رهن 768ت اجاره
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

مغازه تهران گیشا

طبقه همکف-زيربنا 11متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 30ميليون

330ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

مغازه تهران گیشا

طبقه همکف-زيربنا 47متر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 30ميليون

1.41ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

مغازه تهران گیشا

طبقه همکف-زيربنا 43متر-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 34.883ميليون

1.5ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

طبقه همکف-زيربنا 130متر- نوساز -قیمت متر مربع 55ميليون

6.6ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 16متر- نوساز -قیمت متر مربع 54ميليون

864ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه اول-زيربنا 20متر-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 42ميليون

840ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 34متر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 29.4ميليون

1ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 125متر- نوساز -قیمت متر مربع 55ميليون

6.875ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 30متر-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 35ميليون

1.05ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

طبقه همکف-زيربنا 43متر-سن بنا 8سال

201ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 43متر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 50ميليون

2.15ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

مغازه تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 24متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 25ميليون

600ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

مغازه تهران شهرک غرب

طبقه اول-زيربنا 140مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 45ميليون

12.6ميليون
golshan09128695386

13/04/1394جزئیات

مغازه تهران سعادت آباد

طبقه همکف-زيربنا 52متر-قیمت متر مربع 100ميليون

29ميليون
golshan09128695386

09/02/1395جزئیات