ویلا فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

ویلا تهران شهرک غرب

زيربنا 1040متر-سيستم نقشه 4طبقه- 12خوابه -قیمت متر مربع 40ميليون

golshan09128695386

26/04/1397جزئیات

ویلا تهران شهرک غرب

جنوبی

16ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

ویلا تهران سعادت آباد

طبقه طبقات-زيربنا 200متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 7.36ميليون

1.4ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

ویلا تهران شهرک غرب

زيربنا 540متر- 6خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 74.074ميليون

40ميليارد
golshan09128695386

24/10/1396جزئیات

ویلا تهران شهرک غرب

طبقه اول-زيربنا 260متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه -سن بنا 25سال

750م رهن
golshan09128695386

17/06/1394جزئیات

ویلا تهران شهرک غرب

طبقه درکل-زيربنا 600متر- 8خوابه -قیمت متر مربع 35ميليون

23.8ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

ویلا تهران سعادت آباد

طبقه درکل-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 20.5ميليون

4.6125ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

ویلا تهران شهرک غرب

زيربنا 600متر-سيستم نقشه سه طبقه- 6خوابه -قیمت متر مربع 20ميليون

15.2ميليون
golshan09128695386

31/03/1394جزئیات

ویلا تهران شهرک غرب

زيربنا 670متر-سيستم نقشه ویلائی- 9خوابه -قیمت متر مربع 24ميليون

16.8ميليون
golshan09128695386

27/03/1394جزئیات

ویلا تهران شهرک غرب

طبقه اول-زيربنا 210متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه شمالی-سن بنا 24سال -قیمت متر مربع 25ميليون

5.25ميليارد
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

ویلا تهران شهرک غرب

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه سه نبش- نوساز

500م رهن 21م اجاره
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

ویلا تهران شهرک غرب

طبقه دوم-زيربنا 212متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 27ميليون

7.29ميليارد
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

ویلا تهران سعادت آباد

زيربنا 1400متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- نوساز

800م رهن
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

ویلا تهران سعادت آباد

زيربنا 322متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگشمالی-سن بنا 15سال

9ميليارد
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

ویلا تهران منطقه 2

طبقه اول-زيربنا 240متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما کنیتکس- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 0.002تومان

650ميليون
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

ویلا تهران منطقه 2

طبقه اول-زيربنا 240متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما کنیتکس- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

6.5ميليارد
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

ویلا تهران شهرک غرب

-طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی

2.1ميليون
golshan09128695386

06/02/1395جزئیات