کلنگی فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

کلنگی تهران سعادت آباد

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 25ميليون

4.4ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

مالی-قیمت متر مربع 30ميليون

18.9ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

نوبی-قیمت متر مربع 20ميليون

25ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

ه نبش-قیمت متر مربع 3ميليون

6.375ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

طبقه طبقات-زيربنا 300مترشمالی-سن بنا 20سال

6.6ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

مالی-قیمت متر مربع 20ميليون

17ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

-نما سیمان سفیدشمالی جنوبی دو کله

golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

قیمت متر مربع 16ميليون

golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

نوبی-قیمت متر مربع 20ميليون

16ميليارد
golshan09128695386

05/02/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

قیمت متر مربع 8ميليون

80ميليارد
golshan09128695386

05/02/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

مالی-قیمت متر مربع 25ميليون

23ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 4ميليون

240ميليون
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

شمالی

golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

شمالی

golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

شمالی

1ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

سه نبش

1.7ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

مالی-قیمت متر مربع 19.801ميليون

4ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

شمالی

9ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

قیمت متر مربع 47ميليون

9.729ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

جنوبی

11.5ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

نوبی-قیمت متر مربع 75ميليون

15ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

مالی-قیمت متر مربع 50ميليون

33.1ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 18ميليون

91.746ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

زيربنا 210متر-قیمت متر مربع 45ميليون

golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

جنوبی

11.5ميليارد
golshan09128695386

12/12/1396جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

4ميليون
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 24.44ميليون

22ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

شرقی

1.3ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

نوبی-قیمت متر مربع 15ميليون

3.255ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

نوبی-قیمت متر مربع 18ميليون

3.6ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 4ميليون

4ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

طبقه در کل-زيربنا 1216متر- 20خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 19.8ميليون

22ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

طبقه در کل-زيربنا 1280متر- 24خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 40ميليون

32ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

طبقه در کل-زيربنا 314متر- 4خوابه -سن بنا 24سال -قیمت متر مربع 20ميليون

3.54ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

کلنگی تهران گیشا

طبقه در کل-زيربنا 380متر- 6خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 13ميليون

3.9ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

کلنگی تهران گیشا

قیمت متر مربع 14ميليون

3.36ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

کلنگی تهران فرحزادی

نما سنگ-قیمت متر مربع 4ميليون

400ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

کلنگی تهران فرحزادی

1.05ميليون
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

قیمت متر مربع 15ميليون

42ميليون
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

قیمت متر مربع 14ميليون

10م رهن 350ت اجاره
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

کلنگی تهران گیشا

سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.364ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

قیمت متر مربع 20ميليون

16ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

کلنگی

زيربنا 122متر-سن بنا 25سال

45ت اجاره
golshan09128695386

31/02/1394جزئیات

کلنگی تهران سعادت آباد

نوبی- نوساز -قیمت متر مربع 80ميليون

57.44ميليارد
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

کلنگی تهران شهرک غرب

سيستم نقشه سه طبقهجنوبی-سن بنا 30سال

9.5ميليارد
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات