آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران منطقه ۵

طبقه سوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 12ميليون

850ميليون
golshan09128695386

19/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 67متر- 2خوابه

1.574ميليارد
golshan09128695386

18/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 19ميليون

1.387ميليارد
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 17ميليون

1.275ميليارد
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 66متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 15.1152ميليون

1ميليارد
golshan09128695386

22/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 74متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال

125م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 55متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 12.72ميليون

700ميليون
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 61متر-سيستم نقشه 10طبقه- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7ميليون

427ميليون
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 74متر-سيستم نقشه 5طبقه- 1خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 12ميليون

888ميليون
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 74متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 10.87ميليون

805ميليون
golshan09128695386

05/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 58متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 8.79ميليون

510ميليون
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 5طبقه- 1خوابه شمالی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

562.5ميليون
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 72متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 12ميليون

864ميليون
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه سوم-زيربنا 55مترشمالی

715ميليون
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-زيربنا 71متر

160م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

120م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 60متر- 1خوابه

635ميليون
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-طبقه سوم-زيربنا 75متر

golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه غربی-سن بنا 14سال

500ميليون
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 71متر-سيستم نقشه 15طبقه- 1خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 3سال

530ميليون
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2

زيربنا 55متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.05تومان

57.75تومان
golshan09128695386

29/08/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه طبقات-زيربنا 60متر-سيستم نقشه 12طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

golshan09128695386

05/07/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 67متر-سيستم نقشه 5طبقه- 1خوابه شمالی-قیمت متر مربع 10ميليون

670ميليون
golshan09128695386

03/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه جنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 25.454ميليون

1.4ميليارد
golshan09128695386

12/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 64متر-سيستم نقشه سه طبقهشمالی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 7.03125ميليون

450ميليون
golshan09128695386

28/03/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 69متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.83ميليون

540ميليون
golshan09128695386

09/08/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه جهارم-زيربنا 62متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 74متر- 1خوابه -سن بنا 18سال

40.7ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

44.25ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 66متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز

62.25ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 60متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

600ميليون
golshan09128695386

02/06/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

103.2ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران فرحزادی

طبقه اول-زيربنا 64متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.093ميليون

390ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران فرحزادی

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

300ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

429ميليون
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران فرحزادی

طبقه اول-زيربنا 74متر- 2خوابه -سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 5ميليون

370ميليون
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه واحدها-زيربنا 70متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

700ميليون
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 73متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون

459.9ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 66متر- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.4ميليون

356.4ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

612ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

130.05ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 73متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

91.35ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 68متر- 1خوابه -سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 5.88ميليون

400ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز

52.2ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6ميليون

360ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 71متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6.4ميليون

448ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 63متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8.412ميليون

530ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6.4ميليون

480ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات