آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

45م رهن 3.15م اجاره
golshan09128695386

28/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 14سال

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

22/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌آب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال

50م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

06/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه

50م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

06/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 16سال

70م رهن 2.5م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 96متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

210م رهن
golshan09128695386

21/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر- 2خوابه

20م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه پنجم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز

200م رهن
golshan09128695386

10/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 94متر-سيستم نقشه 5طبقهشمالی-سن بنا 15سال

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

13/03/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال

45م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال

50م رهن 3.6م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

300م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دهم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه 15طبقه- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 9سال

30م رهن 3.5م اجاره
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 80متر-نما گرانیت- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

45م رهن 2.6م اجاره
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما گرانیت- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

200م رهن 1م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

150م رهن 2.6م اجاره
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

50م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 100متر- 2خوابه

50م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 92متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن 2.8م اجاره
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 100متر- 2خوابه

150م رهن
golshan09128695386

29/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هفتم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

50م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

28/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه

100م رهن 1.2م اجاره
golshan09128695386

26/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

150م رهن
golshan09128695386

26/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 84متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 10سال

180م رهن
golshan09128695386

23/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

330م رهن
golshan09128695386

10/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه ۲

طبقه چهار-زيربنا 92متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما گرانیتشمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 230ميليون

golshan09128695386

01/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

50م رهن 800ت اجاره
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

120م رهن
golshan09128695386

25/09/1396جزئیات

آپارتمان تهران فرحزادی

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 1سال

180م رهن
golshan09128695386

20/09/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگشمالی-سن بنا 23سال

30م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

18/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2

زيربنا 85متر-نما آجر گری- 1خوابه شمالی- نوساز

50م رهن 3.5م اجاره
golshan09128695386

15/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 90متر-سن بنا 9سال

40م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

26/01/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه همکف-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

10م رهن 2.8م اجاره
golshan09128695386

26/12/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه دو نبش شمالی

25م رهن 2م اجاره
golshan09128695386

10/12/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه - نوساز

70م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

22/09/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه زیرهمکف-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه ششم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه چهارم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه همکف-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 30سال

78.4ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه چهارم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

160ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

101.4ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه زیرهمکف-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

40م رهن 1.2م اجاره
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

143.85ميليون
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات