آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران منطقه 2

زيربنا 108متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 4سال

195ميليون
golshan09128695386

29/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2

زيربنا 108مترشرقی غربی دو کله-سن بنا 4سال

195ميليون
golshan09128695386

21/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

300م رهن
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه

350م رهن
golshan09128695386

05/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 10سال

1.5ميليارد
golshan09128695386

26/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 124متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

2.728ميليارد
golshan09128695386

21/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران پونک

-زيربنا 105متر

215م رهن
golshan09128695386

13/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 15.25ميليون

1.60125ميليارد
golshan09128695386

01/03/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال

300م رهن
golshan09128695386

27/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

450م رهن
golshan09128695386

12/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سهروردی

-طبقه دوم-زيربنا 125متر- 3خوابه شمالی

875ميليون
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 106متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 108متر-نما کنیتکس- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 25سال

golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 25سال

850ميليون
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.37ميليون

1.1ميليارد
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 22ميليون

2.42ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

1.512ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

250م رهن
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سفال سرامیک- 14خوابه شمالی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 12.14ميليون

1.3ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه طبقات-زيربنا 106متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

848ميليون
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 119متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.071ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 108متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 11.85ميليون

1.28ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 120متر-سن بنا 15سال

3ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

280م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 101متر-سن بنا 18سال

920ميليون
golshan09128695386

29/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 118متر-قیمت متر مربع 6.7ميليون

790.6ميليون
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 109متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 8.715ميليون

950ميليون
golshan09128695386

19/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

1.35ميليارد
golshan09128695386

18/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.32ميليارد
golshan09128695386

05/11/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما کنیتکس- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

2.1ميليارد
golshan09128695386

02/11/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 7.7ميليون

924ميليون
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 124متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.364ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

1.62ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه سوم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی

1.8ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 124متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه

230م رهن
golshan09128695386

24/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 101متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

858.5ميليون
golshan09128695386

09/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما کنیتکسشمالی-سن بنا 15سال

2.352ميليارد
golshan09128695386

05/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 113متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کنیتکس- 2خوابه شمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 7.2ميليون

820.8ميليون
golshan09128695386

18/09/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

1.92ميليارد
golshan09128695386

05/07/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-نما سنگشمالی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 14.5ميليون

1.2035ميليارد
golshan09128695386

09/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 113متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.4125ميليارد
golshan09128695386

12/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه پنجم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.026ميليارد
golshan09128695386

14/02/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه شرقی- نوساز

200م رهن
golshan09128695386

26/01/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 114متر- 2خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 8ميليون

912ميليون
golshan09128695386

18/02/1395جزئیات

آپارتمان

طبقه ششم-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه جهارم-زيربنا 102متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

58.65ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه جهارم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

61.6ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 112متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

67.2ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 118متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

86.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات