آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.8ميليارد
golshan09128695386

03/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه -سن بنا 8سال

120م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

21/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

400م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

23/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 14سال

100م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

24/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما کنیتکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 30سال

100م رهن 3.5م اجاره
golshan09128695386

18/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 148متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 18سال

9م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

300م رهن
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

300م رهن
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال

80م رهن 6.5م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 16سال

90م رهن 2.8م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

530م رهن
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه سوم-زيربنا 143متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی

350م رهن
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه

170م رهن
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-طبقه سوم-زيربنا 148متر- 2خوابه جنوبی

230م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 133متر- 3خوابه

80م رهن 3.5م اجاره
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز

100م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 150متر- 3خوابه

300م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه -سن بنا 14سال

300م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 140متر- 3خوابه

300م رهن
golshan09128695386

29/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

150م رهن 3.5م اجاره
golshan09128695386

26/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 18سال

golshan09128695386

19/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

210م رهن
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 143متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

100م رهن 4.5م اجاره
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 142متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

280م رهن
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه دوم-زيربنا 130متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی

110م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

25/09/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 13 طبقه- 3خوابه -سن بنا 5سال

320م رهن
golshan09128695386

10/07/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

150م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

04/07/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال

250م رهن
golshan09128695386

19/06/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 20سال

320م رهن
golshan09128695386

16/06/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهار-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال

85م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

02/06/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت

طبقه چهار-زيربنا 128متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما گرانیت- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

60م رهن 4.15م اجاره
golshan09128695386

13/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 8سال

330م رهن
golshan09128695386

12/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت اب...

طبقه چهار-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگشمالی-سن بنا 10سال

50م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

30/02/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

170م رهن 4.5م اجاره
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

100م رهن 3.6م اجاره
golshan09128695386

20/12/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

240م رهن
golshan09128695386

17/12/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز

golshan09128695386

05/10/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال

130م رهن
golshan09128695386

15/09/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

210م رهن
golshan09128695386

25/06/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 10طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

50م رهن 3.3م اجاره
golshan09128695386

11/06/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

50م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

04/06/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه همکف-زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه جهارم-زيربنا 143متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه جهارم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات