آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 17ميليون

2.295ميليارد
golshan09128695386

02/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 142متر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 17ميليون

2.414ميليارد
golshan09128695386

20/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه 7طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 16ميليون

2.048ميليارد
golshan09128695386

24/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.152ميليارد
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 136متر-نما سنگ- 3خوابه شرقی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.36ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 135متر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.6875ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 20.384ميليون

2.65ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

300م رهن
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

300م رهن
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

1.89ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

530م رهن
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

2.55ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 146متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 11.3ميليون

1.65ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه نهم-زيربنا 138متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.242ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هفتم-زيربنا 130متر-نما سیمان سفید- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.105ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه سوم-زيربنا 143متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی

350م رهن
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه

170م رهن
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-طبقه سوم-زيربنا 148متر- 2خوابه جنوبی

230م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه 7طبقه- 3خوابه دو نبش شمالی-قیمت متر مربع 10ميليون

1.27ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 138متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.38ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 150متر- 3خوابه

300م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه -سن بنا 14سال

300م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 140متر- 3خوابه

300م رهن
golshan09128695386

29/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 141متر-سيستم نقشه 12طبقه- 3خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 11.2ميليون

1.58ميليارد
golshan09128695386

27/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

210م رهن
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 142متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

280م رهن
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.1475ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 126متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 11.9ميليون

1.5ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سیمان سفیدشمالی-قیمت متر مربع 12ميليون

1.536ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز

golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

2.145ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 16ميليون

2.16ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 149متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.4155ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.25ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 13 طبقه- 3خوابه -سن بنا 5سال

320م رهن
golshan09128695386

10/07/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

240م رهن
golshan09128695386

17/12/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال

130م رهن
golshan09128695386

15/09/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 134متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.34ميليون
golshan09128695386

26/06/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

210م رهن
golshan09128695386

25/06/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سیزدهم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 13 طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.595ميليون
golshan09128695386

12/06/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 17.85ميليون

2.5ميليون
golshan09128695386

11/06/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه نهم-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

91ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز

91ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه چهارم-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

100.8ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز

110.5ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

119ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 148متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

122.1ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 141متر- 3خوابه -سن بنا 9سال

126.9ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه چهارم-زيربنا 136متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

136ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه مختلف-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

140ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات