آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 27ميليون

4.59ميليارد
golshan09128695386

18/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

1.1ميليارد رهن
golshan09128695386

14/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما گرانیت- 3خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

370م رهن
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

550م رهن
golshan09128695386

24/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

2.08ميليارد
golshan09128695386

26/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 8طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 9.3ميليون

1.4415ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 158متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 14.24ميليون

2.25ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 26ميليون

3.12ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هفتم-زيربنا 153متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

350م رهن
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهاردهم-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

550م رهن
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.21ميليارد
golshan09128695386

19/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 159متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 9.2ميليون

1.4628ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 167متر-سيستم نقشه 10طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.67ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 16.87ميليون

2.65ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-طبقه همکف-زيربنا 171متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی

3.7ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 158متر-سيستم نقشه 15طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.58ميليارد
golshan09128695386

04/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانیدو نبش جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.68ميليارد
golshan09128695386

16/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 13ميليون

2.145ميليارد
golshan09128695386

13/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 3خوابه جنوبی

210م رهن
golshan09128695386

10/12/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 165مترشمالی- نوساز

440م رهن
golshan09128695386

24/09/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

85ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه پنچم-زيربنا 167متر- 3خوابه -سن بنا 19سال

100ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 156متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

300ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 19سال

2م رهن 150ت اجاره
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه 15-زيربنا 167متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 161متر- 4خوابه -سن بنا 25سال

112.7ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه 2015/03/05-زيربنا 152متر- 3خوابه - نوساز

114ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 164متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

125ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 19سال

140ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه مختلف-زيربنا 167متر- 3خوابه - نوساز

167ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه پنچم-زيربنا 166متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

215.8ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2ميليون
golshan09128695386

02/06/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 151متر- 3خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 4.3ميليون

649.3ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 152متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.444ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 175متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

2.3625ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 156متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.014ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه 16-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.84ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هفتم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.36ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 175متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.75ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه واحد ها-زيربنا 174متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.566ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 152متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

5م رهن 200ت اجاره
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 158متر- 3خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 9.49ميليون

1.5ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 4خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 20ميليون

2.5ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه واحدها-زيربنا 153متر- 3خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.3005ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 175متر- 3خوابه -سن بنا 9سال

117ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 156متر- 3خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.17ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 163متر- 3خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5.2ميليون

847.6ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.7ميليون

1.309ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 7.5تومان

1.2ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.485ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات