آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 7طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

5ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 198متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.772ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 192متر-سيستم نقشه 12طبقهشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 16.6ميليون

3.1872ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 182متر- 3خوابه

546م رهن
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 176متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه - نوساز

650م رهن
golshan09128695386

27/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 24ميليون

4.56ميليارد
golshan09128695386

19/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 195متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

450م رهن
golshan09128695386

16/08/1396جزئیات

آپارتمان

طبقه ششم-زيربنا 176متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

149.6ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه مختلف-زيربنا 186متر- 3خوابه - نوساز

223.2ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه سوم-زيربنا 194متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

2.134ميليون
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز

1.4م رهن
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه 16-زيربنا 184متر- 3خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 14ميليون

2.576ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه هفتم-زيربنا 192متر- 3خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 11ميليون

2.112ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.8ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه واحد ها-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

1.404ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه هشتم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 15طبقه- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 5سال

600م رهن
golshan09128695386

15/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه طبقات-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 9طبقه- 4خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 19ميليون

3.8ميليون
golshan09128695386

22/04/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 183متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 18ميليون

3.294ميليون
golshan09128695386

19/04/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 190متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

1.68ميليون
golshan09128695386

29/03/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 7طبقه- 3خوابه شرقی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.5ميليون
golshan09128695386

11/02/1395جزئیات