آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 320متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 38ميليون

12.2ميليارد
golshan09128695386

26/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 8سال

1ميليارد رهن
golshan09128695386

12/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هفتم-زيربنا 202متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 37ميليون

7.474ميليارد
golshan09128695386

30/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه همکف-زيربنا 284متر-سيستم نقشه سه طبقه- 4خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 30سال

1ميليارد رهن
golshan09128695386

30/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 248متر- 4خوابه - نوساز

830م رهن
golshan09128695386

11/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه شمالی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 25ميليون

7.875ميليارد
golshan09128695386

12/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 245متر-سيستم نقشه 5طبقه- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

4.9ميليارد
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 443متر- 8خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

2.4ميليارد
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 220متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 14ميليون

3.08ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 245متر- نوساز

golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 205متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 22.5ميليون

4.6125ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 235مترشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

4.7ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 250متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 19ميليون

4.75ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-زيربنا 211متر

golshan09128695386

19/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 251متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

4.016ميليارد
golshan09128695386

12/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 225متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 11ميليون

2.475ميليارد
golshan09128695386

12/11/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه سه طبقه- 4خوابه جنوبی

680م رهن
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 4خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

4ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 230متر-سيستم نقشه 5طبقهشمالی-سن بنا 20سال

3.1ميليارد
golshan09128695386

26/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 205متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 22.5ميليون

4.6125ميليارد
golshan09128695386

24/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه همکف-زيربنا 240متر-سيستم نقشه 15طبقه- 4خوابه شمالی

550م رهن
golshan09128695386

10/07/1396جزئیات

آپارتمان تهران بلوار24م...

طبقه دوم-زيربنا 204متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 13تومان

2.745ميليارد
golshan09128695386

03/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 203متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ و چوب- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

4.669ميليارد
golshan09128695386

03/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه سه طبقه- 4خوابه شمالی-سن بنا 30سال

650م رهن
golshan09128695386

19/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 4طبقه- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 22سال -قیمت متر مربع 11ميليون

2.75ميليارد
golshan09128695386

11/02/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 220متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگشمالی- نوساز

750م رهن
golshan09128695386

21/01/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 15ميليون

3.15ميليارد
golshan09128695386

02/08/1395جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 330متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

5.94ميليارد
golshan09128695386

12/07/1395جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 212متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 3خوابه جنوبی-سن بنا 18سال

750م رهن
golshan09128695386

04/08/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه طبقات-زيربنا 222متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 4خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 14.22ميليون

3ميليون
golshan09128695386

28/07/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز

1م رهن
golshan09128695386

26/06/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 270متر-سيستم نقشه 5طبقه- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 13ميليون

3.51ميليون
golshan09128695386

25/06/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 255متر- 4خوابه -سن بنا 20سال

76.65ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 280متر- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 11ميليون

3.08ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه واحد ها-زيربنا 360متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

6.48ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه طبقات-زيربنا 350متر- 3خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 20ميليون

4.4ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه واحد ها-زيربنا 220متر- 4خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 13.636ميليون

3ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 20ميليون

5ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 294متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 24ميليون

7.056ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

500م رهن
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 210متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.575ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 280متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 35ميليون

9.8ميليون
golshan09128695386

05/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 330متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

6.6ميليون
golshan09128695386

05/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 270متر-سيستم نقشه سه طبقه- 4خوابه شمالی-سن بنا 15سال

450م رهن
golshan09128695386

21/04/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سیزدهم-زيربنا 206متر-سيستم نقشه 13 طبقه- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 21ميليون

4.326ميليون
golshan09128695386

21/04/1394جزئیات

آپارتمان تهران نیاوران

طبقه سوم-زيربنا 290متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 4خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

3.045ميليون
golshan09128695386

20/04/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 280متر- 3خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

2.38ميليون
golshan09128695386

10/04/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 6سال

610م رهن
golshan09128695386

31/03/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 208متر- 3خوابه -سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.456ميليون
golshan09128695386

29/03/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه هشتم-زيربنا 233متر- 3خوابه - نوساز

198.05ميليون
golshan09128695386

31/02/1394جزئیات